سیستم مدیریت معلومات MIS
 
در صورت برخورد با مشکلات تخنیکی با ما به تماس شوید: 0202213538, 0785666776 - info@moec.gov.af
 
سایت های مرتبط:
www.mis.gov.af www.cost.gov.af www.moec.gov.af
www.hicdp.org.af www.asdgs.gov.af www.ngos.gov.af